تبلیغات
به پایگاه خبری بخش آبپخش خوش آمدید - ،اداره ﮐﻞ بازرﺳﯽ استان بوشهر: آگهی استخدام نیروی متخصص در اداره کل بازرسی استان بوشهر
جدیدترین خبرها در آبپخش خبر

،اداره ﮐﻞ بازرﺳﯽ استان بوشهر: آگهی استخدام نیروی متخصص در اداره کل بازرسی استان بوشهر

سه شنبه 24 تیر 1393 06:17 ب.ظ

نویسنده : مدیریت آبپخش خبر

بر اساس این گزارش ، این اداره ﮐﻞ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و مأموریت های ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ دستگاه های اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ، جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در تخصص های ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ،  ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ، بیمه و بانكها ، ﻧﯿﺮو ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون، ﻣﺎﻟﯽ و بودجه،  بهداشت و درمان  ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ، ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،

 

بر اساس این گزارش ، این اداره ﮐﻞ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و مأموریت های ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ دستگاه های اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ، جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در تخصص های ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ،  ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ، بیمه و بانكها ، ﻧﯿﺮو ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون، ﻣﺎﻟﯽ و بودجه،  بهداشت و درمان  ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ، ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، شهرداریها ، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﻤﺮك درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن مدرك كارشناسی ارشد با معدل 18 و بالاتر   با ﺷﺮاﯾﻂﻣﺬﮐﻮر دﻋﻮت به همكاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ٢٠ روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ، ﻓﺮم ذﯾﻞ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و به همراه ﻣﺪارك ﻻزم « ٢ قطعه ﻋﮑﺲ ٣×۴، ﺗﺼﺎوﯾﺮﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت شناسنامه ، آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ، ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ، به همراه گواهی و اﺣﮑﺎم  رﺳﻤﯽ ﺳﻮاﺑﻖ در صورت داشتن سابقه» به ﻧﺸﺎﻧﯽ:  بوشهر چهار راه كشتیرانی نبش خیابان شهید صفوی اداره ﮐﻞ بازرﺳﯽ استان بوشهر  واحد امور اداری ارسال نمایند.

بدیهی اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ های واصله، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ جهت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گرفته و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز به  ﺗﺨﺼﺺ هر ﯾﮏ از اﻓﺮاد جهت مصاحبه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻤﺎس به ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهد آﻣﺪ. همچنین به درﺧﻮاﺳﺖ های ﻓﺎﻗﺪﻣﺪارك ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد نخواهد ﺷﺪ.

نواجنوب
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 تیر 1393 06:21 ب.ظ